Estatuts


ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE  L’ INSTITUT  D'ENSENYAMENT  SECUNDARI  DE  LLUCMAJOR

Capítol I: Denominació, àmbit i domicili
Capítol II: Persones associades, drets i deures
Capítol III: Òrgans de govern
Capítol IV: Règim econòmic
Capítol V: Modificació dels estatuts
Capítol VI: Dissolució de l'associació
Capítol I
Denominació, àmbit i domicili 
Article 1. Amb el nom d' ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE I’ INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI DE LLUCMAJOR, es constitueix aquesta associació sense ànim de lucre, que es regirà pels presents estatuts. 
Article 2. L’associació regularà les seves activitats d'acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, així com d'acord amb les disposicions legals que la substitueixin i reglamentàries que la desenvolupin. 
Article 3. l’activitat social de l'associació queda circumscrita a l'àmbit de les Illes Balears. El domicili es fixa al Carrer de Gràcia, núm. 73, de Llucmajor, CP 07620, ei qual podrà ser canviat per acord de l'Assemblea extraordinària I serà comunicat a les persones associades I als òrgans pertinents.
Article 4. les finalitats de l'Associació són:
 • a) Assistir els pares i les mares en tot allò. que fa referència a l'educació dels seus fills/es o tutelats/des.
 • b) Ajudar l'escola en la seva especial i concreta funció pedagògica i col•laborar dins les possibilitats de l'associació perquè estigui dotada dels mitjans necessaris per al seu correcte funcionament.
 • c) Promoure la participació dels pares, les mares i els tutors/es del alumnes en la gestió de l'escola.
 • d) Ajudar els pares, les mares, i els tutors/es de l'alumnat a exercir el seu dret d’intervenir en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics.
 • e) facilitar la representació i la participació dels pares, les mares i els tutors/es de l'alumnat en el consell escolar i en altres òrgans col•legiats del centre.
 • f) Canalitzar les iniciatives i els suggeriments dels pares, les mares i els tutors/es per a una major eficàcia i serveis del centre, en col•laboració amb la direcció i el quadre docent.
 • g) Promoure la cultura, la llengua catalana -pròpia de les Illes Balears-, i les activitats característiques de la nostra comunitat.

Capítol II
Persones associades, drets i deures 
Article 5. Podran pertànyer a l’associació els pares, les mares o els tutors/es dels alumnes matriculats al centre. 
Article 6. La persona que vulgui pertànyer a l’associació sol•licitarà la seva admissió per escrit a la Junta directiva, acreditant la condició indicada a l’article anterior. 
Article 7. La Junta directiva examinarà la petició i, en el termini de deu dies, prendrà una decisió, sense poder-ho denegar sí reuneix les condicions exigides a l’article sisè. l’acord pres per la Junta es comunicarà per escrit a les persones interessades i s’hi annexarà l’oportuna credencial.  En cas de denegació s'acompanyarà un escrit motivat. Contra aquesta denegació es podrà recórrer davant l'assemblea general extraordinària. 
Article 8. Es causarà baixa en l'associació per algun dels motius següents:
 • a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
 • b) Impagament de les quotes establertes.
 • c) Pèrdua de la pàtria potestat.
 • d) Quan la persona associada intenti d'alguna manera utilitzar l’associació o la seva condició de persona associada per a finalitats que no siguin les indicades a l'article quart.
Les baixes motivades per allò que s'estableix als apartats b) i d) es produiran per acord de la Junta directiva, després d'haver escoltat el soci afectat. El soci que consideri injusta la seva separació podrà recórrer davant l'assemblea general extraordinària, la qual haurà de confirmar o revocar els acords. 
Article 9. Els drets de les persones associades són:
 • a) Tenir veu i vot a les assemblees generals, amb la possibilitat d'intervenir en els debats.
 • b) Elegir i ser elegible membre de la Junta directiva.
 • c) Exposar per escrit a la Junta directiva les queixes i els suggeriments respecte a l'associació i a les seves activitats.
 • d) Sol•licitar informació sobre la marxa de l'associació i participar en els actes que s'organitzin.
 • e) Demanar als òrgans de govern la col•laboració necessària en tot allò relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i les finalitats de l’associació, dins de les vies establertes pels organismes competents.
 • f) Tenir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

Article 10. Els deures de la persona associada són:
 • a) Complir els acords adoptats per l'assemblea mitjançant els seus òrgans de govern.
 • b) Col•laborar per al major prestigi de l'associació i el millor compliment de les seves finalitats.
 • c) Abonar la quota indicada per l'assemblea general en base a la condició de persona associada i amb independència del nombre de fills/es matriculats al centre.
 • d) Abonar les quantitats que l’assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis que rebi de l'Associació cada un dels alumnes.

Capítol III
Òrgans de govern 
Article 11. Aquesta associació es regirà pel sistema d'autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans següents:
 • a) Assemblea general
 • b) Junta directiva
Article 12. Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin la majoria de les persones associades, i en segona convocatòria, ja sigui una o altra, qualsevol que sigui el nombre d'assistents. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea general hauran de transcórrer un mínim de deu dies i podrà, si cal, fer-se constar així mateix l'hora de la segona convocatòria, que serà, com a mínim,   quinze minuts després de la primera. Per tal que els acords de l'Assemblea siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents. 
Article 13. L’Assemblea general és l'òrgan suprem de l'associació i estarà constituïda per la totalitat del seus membres. Es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i extraordinari, tantes vegades com ho acordi la Junta directiva per majoria, o bé a sol•licitud de la tercera part de les persones associades, mitjançant escrit dirigit al president/a degudament autoritzat/da amb les signatures necessàries i en el qual s'exposi de manera raonada el motiu de la convocatòria.
Ets càrrecs de president/a i secretari/a de l'assemblea recauran en el socis que els ocupin a la Junta directiva. 
Article 14. L’Assemblea general es convocarà per la Junta directiva, i en nom seu pel president/a, per mitjà d'avís particular dirigit a cada persona associada, en el qual constarà l'ordre del dia. 
Article 15. Són funcions de l'Assemblea ordinària:
 • a) Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta directiva, que contendrà una exposició de totes les gestions i activitats realitzades per l’associació.
 • b) Aprovar l'estat de comptes del darrer exercici i el pressupost anual de despeses i ingressos del següent, i les possibles quotes ordinàries que proposi la Junta directiva.
 • c) Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància li sotmeti la Junta directiva.
Article 16. Són funcions de l’assemblea genera extraordinària:
 • a) Elegir els membres de la Junta directiva, Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el període de mandat de la Junta, les persones elegides solament ho seran fins a completar el termini que manca per al proper nomenament.
 • b) Adaptar aquelles resolucions que hagin motivar la celebració de l'Assemblea extraordinària.
 • c) Aprovar els reglaments de règim interior a fi d'aconseguir un millor desenvolupament dels presents estatuts; però sense contravenir allò que disposen.
 • d) La modificació dels estatuts i la discussió i aprovació, si escau, de totes aquelles qüestions que siguin sotmeses ala seva consideració i en especial, aquelles que són de la seva competència segons els presents estatuts.
Article 17. la Junta directiva estarà formada pel president/a el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i el nombre de vocals que consideri l’Assemblea general, amb un nombre màxim de 6. 
Article 18. El temps de mandat de la Junta directiva serà de dos anys amb renovació com a màxim de la meitat cada any. Els seus membres podran ser reelegits. la renovació serà per meitats: president/a, secretària i vocals 1,3,5; i vicepresident/a, tresorer/a i vocals 2,4 i 6. 
Article 19. Tots el càrrecs seran nomenats per l’assemblea general de entre les persones associades mitjançant elecció directa per a cada un dels llocs prevists a l'article 18. Si al llarg de l'any es produïen algunes vacants dels càrrecs citats, la Junta directiva designarà entre les persones associades la persona o persones que els han d'ocupar fins a celebració de la propera Assemblea general, la qual ratificarà el nomenament. 
Article 20. Junta directiva es reunirà almenys una vegada al mes, o bé quan ho disposi l president/a, ja sigui per iniciativa pròpia o quan ho sol•licitin la tercera part, com a mínim, dels seus components. Serà obligatòria l’assistència a les sessions i en el cas de no poder assistir-hi, es comunicarà al president/a. Per a la validesa dels acord de la Junta  directiva, si es celebra en primera convocatòria, serà necessària la presència de la meitat dels membres de la Junta; essent suficient la presència de tres dels membres de la Junta si es celebra en segona convocatòria. Els acords s'adoptaran per majoria dels presents, tenint el president/a vot de qualitat en cas d'empat. 
Article 21. Correspon a la Junta directiva:
 • a) Convocar í fixar l'ordre del dia i la data de celebració de l?Assemblea general.
 • b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea.
 • c) Regular el règim econòmic de l’Associació, així com la seva organització administrativa, i redactar el pressupost i els balanços.
 • d) Designar les comissions de treball que es considerin oportunes per al millor desenvolupament de les activitats de l’Associació i  coordinar el treball, que sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta directiva.
 • e) Interpretar els estatuts i reglaments de règim interior í vetllar pel seu compliment.
 • f) Admetre, suspendre o donar de baixa els membres de l’associació de ma vera establerta als presents estatus.
 • g) Proposar a l'assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que es considerin convenients.
 • h) Exercir totes les funcions que no estiguin expressament assignades a l'assemblea general.
Article 22. Són funcions del president/a:
 • a) Ostentar la representació de l'associació davant tot tipus d’autoritats, tribunals, organismes públics o privats així com davant la direcció del centre.
 • b) Presidir l'assemblea general i la Junta directiva.
 • c) Supervisar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats.
 • d) Subscriure contractes a nom de l’Associació, atorgar poders a terceres persones, interposar reclamacions per via governativa i davant les jurisdiccions ordinàries i especials, acceptar donatius, llegats i herències, exercir accions i oposar excepcions, ordenar els pagaments de l'Associació, tot aixó amb l'acord previ de la Junta directiva.
Article 23. Correspon al vicepresident/a:
 • a) Substituir el president/a en cas d’absència, malaltia o per motius justificats.
 • b) Col•laborar amb l'acció que dugui a terme el president/a, per a substituir-lo/a en qualsevol circumstància, sense que s’hi produeixin solucions de continuïtat.
 • c) Actuar per delegació del president/a en la forma que la Junta directiva acordi o que aquell/a indiqui.
Article 24. Correspon al secretari/ària:
 • a) Custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació, excepte els de comptabilitat.
 • b) Portar el registre de persones associades, anotant-hi les altes i les baixes produïdes.
 • c) Redactar les actes de l'Assemblea general i de la Junta directiva, de les quals donarà fe i signarà el president.
 • d) Expedir certificats que facin referència als llibres i documents de l'Associació amb el vist-i-plau del president.
 • e) Preparar, redactar í publicar, si cal, la memòria anual.
 • f) Portar la correspondència de l'Associació.
 • g) Posar en coneixement de l'autoritat competent i amb el vist-i-plau del president/a els acords adoptats per l'Assemblea general.
 • h) Qualsevol altra funció no especifica encarregada per l'Assemblea general, la Junta directiva o el president/a.
En cas d'absència o malaltia el secretari/a serà substituït pel tresorer/a. 
Article 25. Correspon al tresorer/a:
 • a) Recaptar í custodiar els fons de l'Associació.
 • b) Efectuar els pagaments i els cobraments que ordeni el president/a i anotar-los als llibres corresponents.
 • c) Tenir els comptes a disposició de qui correspongui per a la seva intervenció.
En cas d'absència o malaltia el tresorer/a serà substituït pel secretari/a.

Capítol IV
Règim econòmic 
Article 26. L'associació té patrimoni propi i independent consistent en una finca rústica d'una quarterada que, en aquests moments, es valora en 21.000’00 €. L’exercici econòmic tindrà una durada d'un any i correspondrà amb l'any natural, per la qual cosa, la data de tancament serà el 31 de desembre. 
Article 27. Els recursos d’aquesta Associació amb patrimoni fundacional seran els següents:
 • a) les quotes de les persones associades que es determinin.
 • b) Els donatius, les herències i els llegats acceptats per la Junta directiva, així com les subvencions que puguin concedir els organismes públics o privats, o les persones individuals. Els interessos procedents dels fons de l'associació, així com els ingressos que es resolguin mitjançant activitats a realitzar per l’associació per la consecució de la seva finalitat.

Capítol V
Modificació dels estatuts 
Article 28. Els presents estatuts només podran ser modificats per acord de l’assemblea general extraordinària. Per a la seva reforma, és necessària l'aprovació de l'autoritat competent, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en aquests casos. 
Capítol VI
Dissolució de l'associació 
Article 29. la durada de l’associació s'estableix per temps indefinit i només es podrà dissoldre en els casos següents:
 • a) Per resolució de l'autoritat judicial competent.
 • b) Per cessament de l'activitat en matèria d'ensenyament del centre.
 • c) Per acord de l'assemblea general. Aquesta no podrà acordar la dissolució si existeix un mínim del 15% de les persones associades disposades a continuar la vida de l'associació i es comprometen formalment a assumir de manera solidària les obligacions concretades per a aquesta.
Article 30. En cas de dissolució, actuarà com a comissió liquidadora la darrera junta directiva en exercici o les persones associades que designi l’assemblea a tal efecte. El romanent patrimonial que hi pogués haver es lliurarà directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l'assemblea general.
Aquests estatuts, inicialment, foren aprovats pels socis fundadors a Llucmajor, el dia 10 de Setembre de mil nou-cents noranta-sis i la seva modificació el dia 1 de desembre de 2014, havent estat aprovat el text refós per la Junta directiva el dia 4 de maig de 2015.